معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی گفت : در هشت ماهه اول سالجاری با تست و بررسی تعداد 395771 کنتور، تعداد 18393 کنتور معيوب و تعداد 8703 مورد دستکاری در لوازم اندازه گيری شناسایی شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo