اداره برق بادرود برق شهرداری این شهر را به علت بدهی قطع کرد و ماموران شهرداری هم برای پاسخ به این اقدام، در مقابل اداره برق یک کامیون کود حیوانی خالی کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo