فلاحتیان در ادامه افزود: همچنین مذاکراتی با کشورهای روسیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان برای توسعه زیر ساخت مورد نیاز برای تجارت برق انجام شده است و بر همین اساس با ایجاد زیر ساخت های مذکور، تجارت برق با ارمنستان از 350 به هزار و 200 مگاوات و مبادلات با ترکمنستان به بیش از هزار مگاوات خواهد رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo