با ساخت نمايشگر باطري هاي معيوب سيستم انتقال برق مركزي (UPS) اتاق داده، 103 ميليون ريال صرفه جوئي ساليانه براي اين بخش درشركت توزيع برق استان سمنان صورت گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo