احمدي يزدي مديركل دفتر مديريت مصرف توانير با بیان اینکه شركت ها و صنايع بزرگ ملزم به استاندارد كردن فعاليتهاي خود هستند افزود: طبق قوانين دولت و وزارت نيرو، شركتهايي كه استاندارد SEC را رعايت نكنند مشمول جريمه خواهند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo