معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: با توجه به عمومیت شبکه ها و تجهیزات یرق رسانی و سهیم بودن مشترکان براساس قدرت برق خریداری شده ،ضروری است شهروندان تهرانی نسبت به افزایش آمپراژ متناسب با نیاز مصرف برق اقدام کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo