مراحل طراحي و ساخت ;رله جرياني هوشمند حذف بار; كه در قالب يك قرارداد پژوهشي بين شركت مديريت شبكه برق ايران و معاونت پژوهشي دانشگاه تهران در حال انجام بود، به پايان رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo