چکیده: در اين مقاله ابتدا يک دستگاه ردياب نور خورشيد طراحي و ساخته شده و سپس سعي شده از دو روش کارآمد و کاربردي جهت بهره‌برداري بهتر از انرژي خورشيدي استفاده شود.

در اينجا، از يک روش ابداعي رديابي پوياي دو محوري و همچنين روش کنترلي منطق فازي هوشمند جهت افزايش کارآيي پنل خورشيدي بطور جداگانه استفاده شده است. در ادامه اين دو روش با هم مقايسه شده و کارآيي هر کدام از روش‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

مکانيزم رديابي هر دو روش بگونه‌اي است که بايد قادر باشند زاويه عمودي تابش نور خورشيد بر روي صفحات خورشيدي را براي حصول بالاترين توان از انرژي خورشيدي روز بدست آورند. نتايج حاصل از اين روش‌ها بصورت تجربي بوده و با نتايج حاصل از پنل ثابت مقايسه گرديده است. در انتها نشان داده خواهد شد که کارآيي الکتريکي پنل‌هاي متحرک با استفاده از اين روش‌ها بين 20 تا 30 درصد و بسته به شرايط فصلي بيشتر از کارآيي پنل ثابت است.

مشاهده ی متن کامل آن در لینک زیر:

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo