معاونت منابع انساني اين شركت در راستاي اجراي طرح سنجش سلامت كاركنان وزارت نيرو و اقدام هاي پيشگيرانه بهداشتي – درماني و توانبخشي ودر نهايت ارتقاي سلامت افراد ، با مشاركت كارشناسان بهداشت ودرمان استان يكدوره برنامه سنجش سلامت كاركنان اجرا كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo