تولید همزمان آب و برق راهکاری موثر برای افزایش ظرفیت تولید این دو مولفه اساسی است؛ اما ایجاد هابی متمرکز برای تولید همزمان این دو، نیازمند مطالعاتی جامع و بررسی های متعدد است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo