طوفانی با سرعت 70 تا 115 کیلومتر بر ساعت گلستان را در نوردید. این طوفان سبب قطع برق بسیاری از مناطق استان و شکسته شدن شاخه درختان در گرگان و دیگر شهرهای گلستان شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo