مدیردفتر مجریان طرح شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از کسب رتبه برتر این شرکت در زمینه
صرفه جویی هزینه برقرسانی روستایی در کشور خبر داد و گفت : طی دوسال گذشته در فارس به 41 روستا برقرسانی شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo