ارزيابي بهره برداری شرکت برق منطقه ای زنجان به منظور شناسايي نقاط قوت و زمينه هاي بهبود و در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات برقرساني با حضور ارزيابان شركت توانير برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo