در طي ارزيابي های عملكرد سال 1393 دستگاههای اجرايي درقالب جشنواره شهيد رجائی شركت برق منطقه ای باختر در دو محور شاخص های اختصاصی و ساماندهی نيروی انسانی حائز رتبه اول گرديد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo