دومین نشست تخصصی منابع و مصارف ویژه معاونت های هماهنگی و نظارت جنوبشرق و شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد . مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به لزوم اولویت گذاری بر بحث تامین درآمد در سال آینده اظهار داشت : درآمدزایی باید با تفکر و برنامه ریزی حاصل شود و در این زمینه منابع موجود و توانایی های همکاران نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo