مانور ايمني در برابر بحران و اثرات بلاياي طبيعي در مديريت توزيع برق پاوه با هدف دستيابي به آمادگي در برابر حوادث غيرمترقبه و كاهش خسارات و تلفات ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo