این آمار نشان دهنده مجموع ظرفیت خورشیدی PV کشورهای بزرگ در پایان سال 2015 است. که مجموع ظرفیت خورشیدی PV کشور چین در انتهای سال 2015 به 43.5 گیگاوات رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo