در سومين جشنواره روابط عمومي هاي استان خوزستان(سلام) مهندس داوود محمودي مديرعامل نيروگاه رامين بپاس حمايت و همكاري اين نيروگاه از برنامه هاي ارتباطي و اجتماعي بعنوان مدير ارشد ارتباط گستر خوزستان انتخاب شد و از سوي شوراي سياستگذاري اين جشنواره با اهداء لوح ويژه مورد تقدير قرار گرفت .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo