مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: مشترکین برق دیماندی در صورت امضاء تفاهم نامه و کاهش مصرف در زمیان اوج بار از پاداش مناسبی برخوردار می شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo