نصب شارژ کنترلر در همه سيستم هاي منفصل از شبكه ضروري مي باشد تا باتري را در برابر شارژ و دشارژ بيش از حد محافظت نمايد. شارژ کنترلر ولتاژ باتري را بررسي نموده و هرگاه ولتاژ باتري زيادتر از حد شود، جريان شارژ را متوقف مي كند.

مشخصات فني شارژ کنترلر شامل پارامترهاي ارائه شده در جدول زیر می باشد.

مشخصات فنی شارژ کنترلر خورشیدی

مشخصات فني شارژ کنترلر مدل Solar series و مشخصات فنی شارژ کنترلر PR0303 و PR0505 در ادامه ارائه شده است.

مشخصات فنی شارژ کنترلر خورشیدی

مشخصات فنی شارژ کنترلر خورشیدی

برداشت از راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک ضابطه 667

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo