از مهمترين عوامل چندين مورد حادثه آتش سوزي در پست 63/20 كيلوولت شهيد رجايي ، بالابودن درجه حرارت سالن نرمانبلوك ( سالن فيدرها) و زيرزمين كابلها بوده است كه با بررسيهاي انجام پذيرفته مشخص گرديد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo