مصاحبه استخدامی به منظور جذب سیمبانان شبکه امور برق بابلسر توسط انجمن پیمانکاران مازندران و مدیران آموزش، حراست، امور کارکنان و دفتر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo