طبق مصوبه ای در سال 92 مقرر شد حق بیمه تکمیلی درمان کارکنان بازنشسته و همسران کارکنان بازنشسته متوفی و همچنین فرزندان معلول کارکنان بازنشسته توسط شرکت های توزیع برق پرداخت شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo