در همايش ;جانشين پروري و نقش آن در پويايي سازمان; مديرعامل برق منطقه اي اصفهان گفت: متاسفانه در بحث جانشين پروري ضعفهايي داريم و به طور كلي در سازمانهاي دولتي نمي توان اين مقوله را شفاف سازي كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo