در صورتی که دولت فاصله ۵۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و دریافتی از مصرف کننده را حل نکند مشکل صنعت برق و مدیریت جذب سرمایه همچنان با چالش مواجه خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo