بدن مارماهی های الکتریکی حاوی اندام های الکتریکی ای است که حدود ۶۰۰۰ سلول تخصصی به نام الکتروسایت (electrocytes) دارند. آنها مثل باتری های ریزی نیرو را ذخیره می کنند.موقعی که مارماهی الکتریکی مورد تهدید قرار می گیرد و یا به طعمه حمله می کند، این سلول ها به طور همزمان تخلیه می شوند و دست کم ۶۰۰ ولت خارج می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo