دكتر فتوحي در نشست هم انديشي با مديران ارشد شركت توزيع برق استان مركزي با عنوان; نگهداري و تعميرات قابليت اطمينان محور فرآيندي نوين درمديريت دارايي هاي صنعت برق; كه در اين شركت برگزار شد،افزود:مديران صنعت برق دنبال بكارگيري راهكارهايي هستند كه عملكرد اقتصادي،قابليت اطمينان بالا و سازگاري با محيط زيست سيستم قدرت را تضمين نمايد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo