در جلسه معارفه مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با مدیران ستادی و امورهای هشتگانه شرکت بر همگرایی و هم سویی نیروها در امورها با ستاد شرکت تأکید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo