ششمين نشست هماهنگي بهره برداري و ديسپاچينگ با محور وضعيت شبكه برق رساني سال 95 در محل سالن امام علي ستاد راهبردي شركت توزيع برق تهران بزرگ برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo