اجراي اين طرح ضمن كاهش دخالت و خطاي نيروي انساني در قرائت و صدور قبوض و بهبود در وصول، در كاهش تلفات فني و غير فني شبكه هاي توزيع برق نيز تاثير گذار خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo