مسئول ايمني شركت برق منطقه اي كرمان: تهيه نظام نامه سيستم مديريت ايمني، سلامت و محيط زيست H.S.E به منظور به حداقل رساندن حوادث، بيماري هاي شغلي و عوارض زيست محيطي، كاهش هزينه هاي بيمه اي، ايجاد سيستم مميزي و… در این شرکت تهیه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo