بر اساس بند الف تبصره 15 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور كه به تصويب مجلس رسيد: شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب كنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo