مساله قیمت برق و آزاد سازی آن یکی از مهم ترین تصمیم های سیاست های توزیع و تامین برق در کشورهاست. از این رو از آزادسازی بازار برق در انگلستان می توان درس هایی برای مدلسازی آن در ایران به دست آورد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo