دولت اوباما به شرکت ها و نهادهای متولی تاسیسات زیربنایی در این کشور هشدار داده که نیروگاه های برق، تاسیسات توزیع آب و شبکه های حمل ونقل در معرض حملات سایبری پیچیده هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo