بمنظورايجاد هماهنگي و بهينه سازي در احداث پرو ژه هاي برق رساني، هفدهمين جلسه كار گروه بهينه سازي طراحي خطوط و بررسي حريم ها در شبكه هاي برق رساني، به ميزباني برق فارس و با حضور متخصصان معاونت هاي طرح و توسعه شركت هاي برق منطقه اي ، در شيراز سومين حرم اهل بيت (ع) برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo