معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برغم واگذاری ها، وزارت نیرو بر عملکرد نیروگاه های خصوصی نظارت کامل دارد. همه نیروگاه های واگذار شده بخش خصوصی کادر خبره و کاربلدی داشتند که همزمان با واگذاری نیروگاه ، نیروهای انسانی آن نیز به بخش خصوصی منتقل شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo