این واحد متشکل از کارشناسان با تجربه و آموزش دیده با ارائه خدمات طراحی مهندسی در حوزه تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط بر اساس استاندارد های جاری از جمله IEC و نشریه 110پروژه ها  را برعهده دارد .

از مهمترین فعالیت این واحد :

طراحی تابلو ها از لحاظ مکانیکی و الکتریکی

انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحلیل های لازم مربوط به تابلو