قائم مقام و معاون هماهنگي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: سازندگان كليه اماكن به منظور جلوگيري ازتأخير در تأمين برق واحدهاي خود قبل ازدريافت پروانه ساختمان بامراجعه به مناطق برق نسبت به دريافت تأئيديه طرح هاي تأسيسات برق اقدام كنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo