وزارت نیرو و توانیر، مدیران شرکت های توزیع نیروی برق را به تهران فراخوانده اند تا تغییر ساختار عقب مانده ای که عمیقا به آن اعتقاد دارند را اجرایی کنند. با آنکه مجلس با سه تکه شدن توانیر به دلیل بزرگ تر شدن دولت و اضافه شدن بخش های جدید مخالف است ولی وزارت نیرو بر آن تاکید دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo