دولت یازدهم تنها روی کاهش تورم تمرکز کرده و برای آنکه تورم افزایش نیابد، از افزایش قیمت برق خودداری می کند. مهمترین راه نجات صنعت برق اصلاح فرایند درآمدی و گردش مالی توانیر است. پرداخت یارانه باید از محل وضع عوارض به قیمت حامل های انرژی علاوه بر قیمت محاسباتی به دست می آمد؛ نه آنکه رمق صنعت را برای پرداخت یارانه بمکند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo