شهرت سرمای سیبری به قدری است که همیشه برای صحبت کردن از نهایت سرما از کلمه ;سیبری; استفاده می کنیم. تصویری از نشستن برف در این منطقه در سال 1960منتشر شده که نشان می دهد میزان برف به قدری بوده که تیرهای برق هم در زیر برف مستتر شده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo