امروز عصر و پس از هشت روز تحصن و اعتراض گسترده کارگران ایران ترانسفو، به یکباره و بدون اینکه به مطالبات از پیش تعیین کرده خود رسیده باشند به دلیل سال همدلی و همزبانی و ضرر نکردن شرکت به تحصن خود پایان دادند. تحصنی نافرجام که نتیجه آن بی اعتمادی سرمایه گذاری در صنعت برق شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo