عملیات تعویض سیمهای لخت شبکه های فشارمتوسط آن هم «بدون خاموشی » دربرابر تخصص گروه های اجرایی وعزم واراده آهنین نیروهای آموزش دیده وماهر شرکت به زانودرآمد، برگ زرین دیگری درکتاب افتخارات ما ورق خورد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo