وزارت نیرو که اساس کار خود را احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در سال بنا کرده است. در سال ۱۳۹۴ تنها ۹۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کرد و این در شرایطی است که میزان مصرف و تقاضا برای برق به شدت رو به افزایش است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo