شرکت مذکور با پرداخت اضافه کاری بطور میانگین 100 ساعت کار برای هر پرسنل روزکار (هر ساعت متوسط 50000ریال) با وجود تعطیلی این کارکنان در ایام پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی و تنها حدود 22 روز کار درماه و با وجود زیر مجموعه هایی با نفرات زیاد به این نتیجه می توان رسید که شرکت مذکور مبالغ قابل توجهی را بدون رعایت ضوابط مبنی بر حضور فیزیکی پرسنل جهت اضافه کاری به پشتوانه روابط با مقامات بالا توجیه قانونی نموده و به کارکنان روزکار پرداخت می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo