برای ایجادیکپارچگی پروژه های هوشمند سازی دردو بخش سیستم های انرژی برق وخدمات – درراستای ایجاد شهر هوشمند- نیازمند نقشه راهی در بخش صنعت برق می باشد. بازنگری فرایندهای مدیریتی با رویکرد یکپارچه سازی بستر های اطلاعاتی وارتباطی،هوشمند سازی سیستمهای انرژی برق و خدمات هوشمنداداری توامان و برای توسعه شاخص های کیفیت زندگی مردم با ویژگی های مطلوب برای شهر هوشمندمی باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo