کابل عبارت است از یک هادی که در تمامی طول خود عایق بندی شده باشد و در همان حال در مقابل هر گونه تاثیر مکانیکی و شیمیایی پایدار و اضافه بر آن تا حد کافی قابلیت خمش در آن محفوظ بماند کابل ها برای فشار الکتریکی از یک کیلو وات تا 400 کیلو وات جریان متناوب طراح و ساخته شده است . چنانچه در آینده انتقال انرژی در محدوده وسیعتری تحت فشار الکتریکی دایم انجام گیرد ، بدون شک ساختمان کابل هایی برای فشار الکتریکی تا 1200 کیلو وات مراحل پیشرفته تری را پشت سر خواهد گذارد . طرح و تهیه کابل ها تقریبا از سال های 1880 آغاز گردید و ابتدا کابل های مخابرات ساخته شد . عایق بندی چنین کابل هایی با عایق یوته و گوتا انجام می گرفت . با پیشرفت کابل سازی پوششی از لایه نازک سرب بر روی کابل کشیده شد و درزبندی آن تحت فشار انجام می گرفت

منبع خبر: Tabarestan Tablo