هدف کلي سازمان بهره وري آسيايي (APO) اين است که با ايجاد اين دوره‌اي بين‌المللي، همگني علمي در قاره آسيا و اروپا ايجاد کرده و نسبت به همسطح کردن دانش جهاني از نظر مباحث بهره‌وري و مديريتي بکوشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo