معاون هماهنگی ونظارت شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با بازنگری مجدد طرح ها واستفاده حداکثری از منابع موجود،هزینه اجرای طرح ها دراین معاونت25درصد کاهش یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo