مهندس ;علیرضا صبوری; با بیان این که در حال حاضر SAIDI شرکت حدود 200 دقیقه است خاطرنشان کرد: با توجه به این که این شاخص در شهرستان بزرگی مثل مشهد 78 دقیقه است، بنابراین لازم است در رابطه با کاهش 50 درصدی میزان SAIDI تا پایان سال 96 اقدام شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo